Home / Upptäck / Vapenexport / SAABS ÅRSSTÄMMA: AGNES ARGUMENTERAR FÖR SVENSKA FREDS FÖRSLAG

SAABS ÅRSSTÄMMA: AGNES ARGUMENTERAR FÖR SVENSKA FREDS FÖRSLAG

2020-04-02

I samband med Saabs bolagsstämma i Stockholm den 1 april argumenterade Agnes Hellström, Svenska Freds ordförande, för vårt inskickade ärende där vi föreslår att Saab ska stoppa all sin försäljning av krigsmateriel till krigförande länder. Här kan du läsa Agnes anförande.

Agnes Hellström, Svenska Freds ordförande, anförande på Saabs årsstämma.Tack för ordet. Jag heter Agnes Hellström och är ordförande för Svenska Freds, som äger en aktie i Saab. Utöver er aktieägare som är här i rummet vänder jag mig även till er som följer sändningen via webben. Jag har förstått att jag inte syns i bild vilket jag djupt beklagar, men jag får tala desto tydligare.

I mer än fem år har civilbefolkningen i Jemen levt under fruktansvärda förhållanden. Den 25 mars var årsdagen för när den Saudiledda koalitionen inledde sin brutala krigföring i landet. 85 000 barn har dött till följd av konflikten, enligt uppgifter från Rädda barnen, och det har rapporterats om krigsbrott vid upprepade tillfällen.

En av de drivande parterna i den Saudiledda koalitionen är Förenade arabemiraten, en av Saabs kunder, som bland annat har köpt Saabs stridsledningssystem GlobalEye. Det är ett system som skulle kunna användas för att upprätthålla den blockad som hindrar medicin och förnödenheter från att nå befolkningen. En blockad som är en medveten del i en krigföring som har lett till vad FN beskriver som vår tids värsta humanitära katastrof. I mer än fem år har civila varit måltavlor när bland annat skolor och sjukhus har bombats. Saabs försäljning av krigsmateriel bidrar till att situationen för civila i Jemen förvärras. Och Jemen är bara ett exempel. Listan på krig och väpnade konflikter där Saabs krigsmateriel har används är lång.

Sedan 2018 finns, som ni vet, ett skärpt regelverk för export av krigsmateriel som bland annat innehåller ett demokratikriterium och där större hänsyn ska tas till brott mot mänskliga rättigheter i de stater som beviljas export. Trots detta ökade den svenska vapenexporten 2019 med 40 procent och 29 procent av exporten gick till icke-demokratiska länder, enligt Svenska Freds sammanställning.

Uppenbarligen är reglerna för svensk vapenexport inte skarpa nog. Saab har nu en möjlighet att ta sitt ansvar som företag och leva upp till sina åtaganden. För enligt Saabs uppförandekod är bolaget ett ansvarstagande företag. Saab säger sig också ”förbinda sig till FN:s 10 principer om Global Compact och integrera dem i uppförandekoden”. Två av principerna berör mänskliga rättigheter och att företag inte ska vara delaktiga i brott mot dessa. Saab säger sig även ta ansvar för hållbarhet och hänvisar till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Mål 16 om ”fredliga och inkluderande samhällen” understryker att fred och rättvisa är grunden för en hållbar värld och att ”alla former av våld och dödligt våld” ska motverkas. Saab gör inte vad de kan för att motverka våld, tvärtom bidrar företagets försäljning av krigsmateriel till att våldet i världen ökar.

För att bättre kunna leva upp till åtagandet att bidra till en hållbar och fredlig värld där mänskliga rättigheter respekteras, uppmanar vi stämman att besluta om:

att Saab, i enlighet med Agenda 2030 mål 16 om att motverka alla former av våld och dödligt våld, upphör med all försäljning och leverans av krigsmateriel till krigförande länder.

Tack så mycket!

Saabs svar:

För att sätta frågeställningen i sitt sammanhang, så måste man nog gå tillbaka till igen att fundera över varför Saab grundades. 1937, igen, när svenska staten bad industrin förse Sverige med luftstridsförmåga i en tid av väldigt stor geopolitisk oro. Sen dess har bolaget konsoliderat en stor del av svensk försvarsindustri och tillhandahåller idag förmågor inom alla domäner och inte minst för Sverige då väsentliga säkerhetsintressen. Skälet till att vi grundades är samma skäl till att Saab fortsatt verka som försvarsindustri till stora delar, nämligen att stötta svensk försvarsförmåga och svenska intressen. Och precis som jag tog upp i mitt anförande så ska man ha enorm respekt för ansvaret som följer av att vara en del i länders försvarsförmåga.

Vi måste som företag alltid ligga i framkant när det gäller regelefterlevnad. Till det måste vi naturligtvis ta ett stort ansvar i de samhällen vi verkar samt hela tiden lyssna på och förstå Sveriges synsätt. Sverige har ju sen decennier ett av världens absolut striktaste regelverk när det gäller export av krigsmateriel. Under 2018 gjordes dessutom en kraftig skärpning, efter förslag från den parlamentariska KEX-utredningen. Och man ska komma ihåg att i grunden är det förbjudet att exportera vapen. Undantag kan endast göras efter noggrann prövning av Inspektionen för Strategiska Produkter. De går igenom en rad kriterier, bland annat länders mänskliga rättigheter, demokratiska status och svensk försvarsnytta. Om svenska staten, genom dess myndigheter, anser att undantag ska göras från förbudet att exportera vapen, då görs ju detta mot bakgrund att det gynnar svensk militär förmåga. Och i ett sånt läge är det Saabs och vårt ansvar att bidra. Och Sverige och länder dit Sverige tillåter export måste veta om att de kan räkna med oss som partner även i ett tråkig läge där konflikt uppstår. Man ska också vara väl medveten om att det land som inte agerar i linje med svenska intressen, det kommer Sverige inte acceptera export till. Och det har ju Sverige visat väldigt många exempel på. Tack!

Agnes svar:

Faktum kvarstår ju att Förenade arabemiraten just är en diktatur som är i krig och att där har ju Saab både en möjlighet och ett ansvar, tycker jag, att reagera mot det. Och sen stämmer det ju också att det är en förbudslag som finns i grunden men det är ett 60-tal länder som är undantagna den. Och trots att den här lagen har skärpts har vapenexporten ökat med 40% på ett år. Så det finns ju en del att hantera i denna oroliga omvärld, så jag skulle vilja uppmana Saab och uppmuntra Saab att inte jobba för att gynnas av en orolig omvärld. Tack!

Mer information:

Se bolagsstämman i efterhand på Saabs webb. (Agnes anförande börjar cirka 1 timme in i sändningen)

Pressmeddelande: Saab beslutar om att fortsätta vapenexport till krigförande länder

Svenska Freds ärende till Saabs bolagsstämma